• Δευτ - Κυρ: 8:00 - 18:00
  • +30 6945546163
  • English
  • drakakisrentals@gmail.com

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνητικό μίσθωσης
Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία με την επωνυμία «Εμμανουήλ Δρακάκης» και η οποία θα σναφέρεται στο παρόν ως εκμισθώτρια, εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το όχημα που αναγράφεται στο παρόν και οποιοδήποτε όχημα το αντικαθιστά, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού καθώς και με εκείνες που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα.

Ηλικία οδηγού
Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 18 χρόνια για την κατηγορία S, τα 23 χρόνια για οχήματα των κατηγοριών A,B,C,M,G και για τις υπόλοιπες τα 25 χρόνια.

Άδεια οδήγησης
Ελληνική, Ευρωϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) και να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν για τις κατηγορίες οχημάτων S,Α,Β,C,Μ,G και τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια για τiς υπόλοιπες κατηγορίες.

Παράδοση και παραλαβή
Ο μισθωτής παρέλαβε το όχημα, το οποίο εξέτασε και το βρήκε της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό που το μισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται να είστρέψει στην εκμισθώτρια το όχημα και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση κατά την επιστροφή να καταβάλλει στεν εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσης καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του οχήματος οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή αλλά με έξοδα αυτού από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του οχήματος ή χρήσης κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης καθώς και κίνδυνος μη είσπραξης της αποζημίωσης χρήσης και κάθε άλλες οφειλόμενης αποζημίωσης.

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης
Μία (1) ημέρες (24 ώρες). Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης χωρίς έγγραφη παράταση, καταβάλλεται το 1/5 της ημερήσιας τμής. Πέρα των 3 h θα χρεώνεται μία επιπλέον ημέρα.

Καύσιμα
Το όχημα επιστρέφεται με τα καύσιμα που έχει παραδοθεί. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται την διαφορά των καυσίμων. Δεν επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση παράδοσης περισσότερων καυσίμων.

Παράταση- επιστροφή νωρίτερα
Ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει την μίσθωση του, αφού ενημερώσει την εκμισθώτρια και λάβει σχετική έγγραφη έγκριση από αυτήν, διαφορετικά έχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του οχήματος. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο όχημα είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάσταση του. Σε περίπτωση επιστροφής οχήματος πριν από τον συμφωνημένο χρόνο λήξης της μίσθωσης δεν επιστρέφονται χρήματα.

Πρόστιμα
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές κατά την διάρκεια της μισθωσης βαρύνουν τον μισθωτή.

Ασφάλεια
Η εκμισθώτρια παρέχει στον μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο, για υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του οχήματος της εκμισθώτριας και για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο όχημα (εξαιρείται ο οδηγός του μισθωμένου οχήματος), με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού. Ο οδηγός και οι πρόσθετοι οδηγοί του οχήματος δεν καλύπτονται με ασφάλιση οδηγού. Αποσκευές ή άλλα αντικείμενα ιδιοκτησία του μισθωτή ή μη δεν καλύπτονται και η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά τους κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του οχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής επιβαρύνεται των ζημιών του μισθωμένου οχήματός και το κόστος των ημερών όπου το όχημα θα χρειαστεί για την επισκευή του.

Κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών
O μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του με Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.) για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος καταβάλλοντας κάποιο ποσό ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος ανά ημέρα ενοικίασης. Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να έχει Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.), τότε θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως κάποιο ποσό ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Η απαλλαγή μερικής ή ολικής ευθύνης ισχύει εφόσον ο μισθωτής την έχει αποδεχθεί σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη δέχομαι και υπογράφοντας σε αυτό, στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση.

Ζημιές
Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτο σε περίπτωση κλοπής μερικής ή ολικής, απώλειας ή ζημίας του οχήματος ή εγγράφων και εξαρτημάτων του ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του καθώς και να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί η εκμισθώτρια. Ειδικότερα: Ο μισθωτής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που έχει προκαλέσει στο όχημα ή σε τρίτους, αν έχει παραβεί τους όρους χρήσης του οχήματος ή οδήγησε αυτό κατά τρόπο που παραβαίνει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Ο μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία του οχήματος συνέπεια σύγκρουσης ή πυρκαγιάς. Οι C.D.W. και F.D.W. δεν καλύπτουν ζημιές κατά την μεταφορά με πλοίο, κλοπή όλου ή μέρους του οχήματος ή απώλειας εξαρτημάτων του ή προσωπικών αντικειμένων πάνω ή μέσα σε αυτό, ζημίες που έχουν προκληθεί από αμέλεια, πρόθεση, φυσική καταστροφή, τρομοκρατική ενέργεια, αθέτηση όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου ή από παραβάσεις του (Κ.Ο.Κ.), ζημιές που έχουν προκληθεί στις κλειδαριές, στο κλειδιά, στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος ή την οροφή καθώς και στο εσωτερικό του ή απώλεια εγγράφων του οχήματος ή απώλεια πινακίδων κυκλοφορίας.

Χρεώσεις
Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην εκμισθώτρια κατά τη λήξη της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνηθεί και διαφορετικά τα παρακάτω ποσά: το ημερήσιο πάγιο μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του οχήματος, τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στη συμπλήρωση του αυτοκινήτου με καύσιμα σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή του, με τα προβλεπόμενα ποσά για απαλλαγή ευθύνης ή πλήρη απαλλαγή και για οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Τυχόν έξοδα της εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιωνδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του οχήματος από την εκμισθώτρια. Τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην εκμισθώτρια λόγω παραβάσεων κατά τη χρήση του οχήματος από το μισθωτή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται και για τυχόν παράνομες πράξεις τους. Οποιοδήποτε ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση και επισκευή ζημιών καθώς και για την αποζημίωση λόγω απώλειας του οχήματος ή εξαρτημάτων του εκτός εάν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται, δεν ισχύουν εάν η εξόφληση του εκδοθέντος λογαριασμού από την εκμισθώτρια δεν γίνει εμπρόθεσμα. Όλες οι χρεώσεις υπόκειται σε τελικό έλεγχο από την εκμισθώτρια και ο μισθωτής αποδέχεται αυτές με το παρόν.

Όροι χρήσης
Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το όχημα να το διατηρεί σε καλή κατάσταση και να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά και λοιπά και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια μέσου συνετού ανθρώπου. Οποιαδήποτε επισκευή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας. Το όχημα απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα και να χρησιμοποιείται για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου, για να ρυμουλκεί ή σύρει οχήματα ή άλλα αντικείμενα, για να συμμετέχει ή να ακολουθεί αγώνες ταχύτητας, για uπεκμίσθωση σε τρίτους, για σκοπούς που αντίκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός είναι υπό την επήρεια ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών. Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές συσκευές, εύφλεκτα υλικά, λιπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά και λοιπά. Για τη διενέργεια παράνομων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών και την τέλεση παράνομων πράξεων. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής θα πρέπει να καταβάλλει 60 € για τις κατηγορίες Α,Β,C και 100€ για τις κατηγορίες D,E,F. Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάς κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80€.

Μεταφορά με μέσα
Απαγορεύεται η φόρτωση του οχήματος σε τρένο, πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την γραπτή έγκριση της εκμισθώτριας.

Ευθύνη
Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμιά θετική η αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.

Ατυχήματα
Σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς, κλοπής και λοιπά ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούνται άμεσα στα παρακάτω: Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. Να σημειώσει τα στοιχεία των αυτοπτών μαρτύρων καθώς και του οδηγού και τα στοιχεία του οχήματος με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το μισθωμένο όχημα. Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών. Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με την εκμισθώτρια. Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο. Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα οχήματα που συμμετείχαν στο ατύχημα αν αυτό είναι δυνατόν. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24h να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος ή κλοπής στα γραφεία της εκμισθώτριας και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του οχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει την εκμισθώτρια και να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός 2h.

Προσωπικά στοιχεία
0 μισθωτής συναινεί στη λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά όταν ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στις αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης ποινικού ή άλλου αδικήματος.

Λοιποί όροι
Το όχημα ανήκει πάντοτε στην εκμισθώτρια. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το μισθωτή. Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την εκμισθώτρια όσο και στις περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης ή και αντικατάστασης του αρχικού μισθωμένου οχήματος με άλλο. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το αντίγραφο που θα βρίσκεται στην κατοχή της εκμισθώτριας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από αυτό θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα ή την περιφέρεια της εκμισθώτριας.